Regler for beskatning av personalrabatter

Artikkelen ble oppdatert 23.08.19

Rabatter.png

Fra 2019 er det nye skatteregler for rabatter til dine ansatte. Vi ser at reglene forenkler administrasjonen av personalrabatter da det blir klarere regler.

Det er tydeligere regler i forhold til:

  • Grenser for hvilke rabatter som regnes for å ha tilknytning til arbeidsforholdet

  • Grenser for skattefrie personalrabatter

  • Regler for verdsettelsen av slike rabatter.  

Når er personalrabatter skattefrie?

  • Den ansatte kan kjøpe varen til samme pris som dine kunder uten å måtte skatte av kjøpet. Det vil si at det ikke gis rabatt.

  • Den ansatte kan kjøpe varen med inntil 50 % rabatt i forhold til sluttkunden uten å måtte skatte av rabatten

  • Når arbeidsgiver omsetter varen eller tjenesten i sin virksomhet

  • Rabattene er skattefrie inntil de samlede rabattene overstiger kr. 8000 per år.

Hvordan rabatten verdsettes?

Rabatter ansees som en naturalytelse. Hovedregelen for naturalytelser er at man tar utgangspunkt i omsetningsverdien til produktet i sluttbrukermarkedet.

Omsetningsverdi defineres ofte som den prisen leverandøren selger varen for til sluttbrukeren. Dette vil si at du må ta hensyn til eventuelle kampanjer eller lignende som er gyldig på kjøpstidspunktet.

Hvordan beregne skattepliktig beløp?

Du driver en elektronikkbutikk, og en ansatt kjøper en 65’’ TV med omsetningsverdi på kr. 20 000.
Den faste personalrabatten er på 50 % og den ansatte oppnår en rabatt til en verdi lik 10 000 kroner.
Kr. 8000 av disse vil være innenfor den skattefrie rabatten, mens resten på kr. 2000 vil være skattepliktige og må rapporteres.

Dersom arbeidstaker kjøper andre varer fra deg i samme kalenderår vil all ytterligere personalrabatt være skattepliktig fra første krone.

Rapporteringsplikt for arbeidsgiver

De nye reglene fra 2019 betyr at du som arbeidsgiver må innføre systemer og rutiner som sørger for å holde oversikt over hvilke rabatter den enkelte ansatte har fått i løpet av et kalenderåret.

Personalrabatter som mottas fra kunder og leverandører som faller inn i reglene om skattefritak skal også innregnes i summen av mottatte rabatter.

Skatteetaten understreker at det er først når den årlige beløpsgrensen på 8000 kroner overstiges, at rapporteringsplikten gjør seg gjeldende.

Unntak for noen rabatter

Rabatter som benyttes i markedsføringstiltak fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere utløser ikke skatteplikt fordi tilknytningen til arbeidsforholdet er fjern.

Eksempelvis såkalte kjøpesenterrabatter hvor alle butikkene på et senter gir gjensidige rabatter til hverandres ansatte, er regnet som gjensidige bytteforhold og vil av praktiske årsaker ikke skattlegges. Videre vil heller ikke bagatellmessige bonuser som arbeidstaker mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidstaker, eksempel kjøpeutbytte eller Trumf-poeng være skatte- eller rapporteringspliktig.  


Kilde: Skattetaten