Regler for lønn og lønnsinnberetning

Det er en del regelendringer som trer i kraft i 2019 som påvirker mange av våre kunder. I dette innlegget har vi sett på hva Regnskap Norge sier og som vi mener er aktuelle for våre kunder.

Lommebok-lønn.png
 • Ytelser fra 3.parter til arbeidstakere

 • Tips

 • Personalrabatter

 • Gaver til arbeidstaker

 • Skattefrie satser for dagdietter

 • Skattefri overtidsmat

 • Statens satser endres

 • Digital innteksmelding ved fravær

Ytelser fra tredjeparter til arbeidstakere

Ytelser en arbeidstaker mottar fra forretningsforbindelser og andre såkalte tredjeparter er som hovedregel skattepliktig fra første krone. Frem til nå har arbeidstaker selv hatt plikt til å medta slike fordeler i sin egen skattemelding (selvangivelse), men dette har i mange tilfeller ikke blitt gjort. Av den grunn blir det nå krav om at arbeidsgivere må lønnsinnberette de av slike fordeler som arbeidsgiver antar er skattepliktige.

Media har vært veldig opptatt av bruk av bonuspoeng hos flyselskapene, men de nye reglene er langt mer omfattende enn dette. Som slike tredjepartsytelser regnes enhver fordel som har privat interesse. Dette vil typisk være

 • Gaver

 • Rabatter ved kjøp av varer eller tjenester

 • Deltakelse på turer

 • Arrangementer som konserter, forestillinger, idrettstevner ol.

 • Privat bruk av bonuspoeng og lignende opptjent i arbeid

Det er arbeidsgiver som i hvert enkelt tilfelle må ta stilling til om mottatte ytelser er skattepliktige, og i så fall skal dette innberettes på arbeidstaker som skattepliktig inntekt.

Rutine for håndtering av ytelser fra forretningsforbindelser

I anledning endringene som er nevnt ovenfor om at arbeidsgiver får innberetningsplikt som ansatte får fra forretningsforbindelser mv, anbefaler vi at det lages en rutine for hvordan de ansatte og arbeidsgiver skal håndtere slike ytelser. Dette er rutiner som bør være beskrevet i personalhåndboken deres.


Tips skal lønnsinnberettes

Tips er skattepliktig inntekt for mottaker. Arbeidsgiverne pålegges fra 2019 å lønnsinnberette tips som arbeidstakerne mottar.

Arbeidsgiver blir i tillegg pålagt å foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift på beløpet.

Nye regler for personalrabatter

Det er vedtatt nye vilkår for hva som skal regnes som skattefri personalrabatt.

Fra 2019 kan rabatten ikke utgjøre mer enn 50 % av varens eller tjenestens omsetningsverdi. Det er omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn. Dersom rabatten er større enn 50 % blir hele rabatten skattepliktig.

I tillegg skal det være en øvre beløpsgrense for den samlede verdien av skattefrie rabatter en ansatt kan få i løpet av året. Dette beløpet blir i 2019 7.000 kroner.

Skattefrie gaver fra arbeidsgiver

I utgangspunktet er gaver ansatte får i forbindelse med arbeidsforholdet skattepliktig. Arbeidstaker kan imidlertid motta enkelte gaver fra arbeidsgiver skattefritt. Dette gjelder gaver i forbindelse med spesielle anledninger, og gaven vil være skattefri når verdien er innenfor fastsatte beløpsgrenser.

Det er gjort justeringer på de skattefrie beløpene, og i tillegg er det noen endringer når det gjelder vilkårene for å motta enkelte av gavene. Nytt fra 2019 er at disse reglene også vil omfatte gaver fra tredjepart.

Tabellen nedenfor viser gjeldende regler og nye regler fra 2019.

Skattefrie gaver fra arbeidsgaver.png

Skattefrie satser for dagdiett reduseres

De skattefrie satsene for reise uten overnatting reduseres betydelig i 2019.

Dette er de nye satsene:

 • 200 kroner for reiser mellom 6 og 12 timer

 • 400 kroner for reiser over 12 timer

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

Skattefri overtidsmat

Fra 2019 vil det være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat.

Endringen går ut på at det blir skattefritak for et måltid for ansatte som arbeider minst 10 timer sammenhengende etter nærmere angitt sats. For 2019 er den skattefrie satsen satt til 200 kroner.

Det nye regelverket vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver eller den ansatte kjøper måltidet.

Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer. Hvis arbeidsdagen likevel blir kortere enn de planlagte 10 timene, blir det skatteplikt på verdien av måltidet.

Det blir ikke lenger mulig å utbetale ikke-legitimerte matpenger ved overtid skattefritt.

Statens satser for biltgodtgjørelse endres

Bilgodtgjørelse 2019.png

Statens satser er endret fra 1. januar 2019.

Merk at statens satser og de skattefrie satsene ikke lenger er samkjørte, noe som gjør at deler av statens satser blir skattepliktig på mottaker.

 

Digital inntektsmelding ved fravær

Fra 1. januar 2019 må digital inntektsmelding benyttes når arbeidsgiver skal gi inntektsopplysninger om arbeidstaker som har søkt om sykepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger. For foreldrepenger er ordningen allerede i gang.Kilde: Regnskap Norge