Godt budsjett

Denne artikkelen ble oppdatert den 30.07.19

Som et hvert godt regnskapsbyrå ønsker vi at bedriftene vi hjelper skal nå sine mål og ha en sunn økonomi, og vi mener at budsjettering er en god start for å få til en god og trygg økonomi i en bedrift.

I denne artikkelen vil vi belyse hvorfor budsjettet er et godt verktøy på veien til en sunn bedriftsøkonomi. Vi vil gå gjennom følgende

  • Definisjonen på budsjett

  • Hvorfor budsjettere?

  • Forskjellige typer budsjett

  • Metoder for budsjettering

  • Når bør du budsjettere?

  • Realisme i budsjettene

  • De ansattes rolle budsjetteringen

Budsjettgrafer.JPG

Definisjonen på et budsjett er:

Budsjett, oppstilt plan, overslag eller prognose over fremtidige påregnelige inntekter og utgifter eller fremtidige, forventede prestasjoner som salg, produksjon og liknende.

Kilde: https://snl.no/budsjett

Hvorfor budsjettere?

Budsjetteringen er en god øvelse som gir deg mye informasjon om din bedrift. Selve budsjettprosessen kan i noen tilfeller være mer nyttig enn selv resultatet. Du blir veldig bevist på hvor du bør ha fokus for å komme i mål med den kommende perioden.

Et budsjett vil tydelig vise hvilke faktorer som utgjør en risiko for resultatet. Dermed får du et styringsverktøy som viser hvordan bedriften ligger an, og du kan gjøre tiltak dersom dere ligger bak budsjettet.

Mer praktiske grunner til å budsjettere er å kunne planlegge slik at du har penger til å betale regninger, feriepenger, skatt ol. når det kommer. Ved å sette opp et likviditetsbudsjett er det enkelt å se om du må sette av penger for senere betalinger, som du vet vil komme.

 Med andre ord forsøker du å se inn i fremtiden og legge en plan ut fra gitte forutsetninger.

Typer budsjetter

For å finne en god modell må du se på hensikten med budsjettet og hva det skal benyttes til. Her er noen eksempler på tilfeller der det er hensiktsmessig å budsjettere.

Budssjettmodell + utfordring.JPG

Metoder for budsjettering

Prosentvis

Du tar tidligere resultat, typisk siste periode, og justerer med en prosentsats for å lage et nytt budsjett. Dette er en veldig passiv metode og gir lite eierskap til budsjettet.

Topp-Bunn

Du setter et mål på resultatet og budsjetterer ut i fra dette. Dette er mer aktiv måte å budsjettere på. Du må gå dypere inn i de forskjellige faktorene og justere på disse for å oppnå det ønskede resultatet.

Bunn-Topp

Her starter du i detaljene og jobber deg oppover etter hva du mener er realistisk og ender opp med et budsjettert resultat på toppen.

Tidspunkt for budsjettering

Det er vanskelig å si når du bør budsjettere, men det er enklere jo nærmere perioden du kommer. Det er da mindre usikkerhet knyttet til mange av risikofaktorene.

På den andre siden kan det være tilfeller der du trenger et budsjett lenge før budsjettperioden. Dette kan f.eks. være dersom du skal starte eller utvide bedriften din. Da kan investorer, styret, banker eller andre interessenter kreve å få se budsjettene lenge før planene skal settes i drift.

Når det er sagt behøver jo ikke det å treffe budsjettet være et mål i seg selv, men det bør i hvert fall fortelle hva man i verste fall kan forvente seg. Det er veldig sjeldent at man blir kritisert for å levere bedre enn budsjettert.

Nøkternhet og realisme

Det er lurt å være nøktern når du budsjetterer samtidig som det er realisme bak det. Dersom budsjettet ikke er oppnåelig vil det miste sin betydning som styringsverktøy. Derfor er det bedre å budsjettere nøkternt på inntektene og sikre seg på kostnadene. Da reduserer du risikoen for negative overraskelser senere.

Budsjett som motivasjonsfaktor i din bedrift

Et godt forankret budsjett kan være motivasjonsskapende i en bedrift. Dette krever et realistisk budsjett og at de som skal styres etter budsjettene føler eierskap til budsjettet.

La de som er ansvarlig for leveransene delta i budsjettprosessen slik at deres synspunkter blir tatt hensyn til. Da får de et solid eierskap til tallene og dermed føler seg mer forpliktet til å nå disse.

Oppsummering

Alle har innimellom behov for en oversikt over fremtidige kostnader og inntekter. Det er graden behov for av kontroll som avgjør hvor dypt du må gå i detaljene.

Vår anbefaling er at du før du setter i gang har avklart hensikten med budsjettet. Dette vil ofte gi svar på hvor dypt du må gå.

Uansett vil et godt budsjett gi deg grunnlag for å ta de gode beslutningene og kunne gjøre tiltak til rett tid.


Ønsker du hjelp til å budsjettere så ta kontakt i dag. Vi har kunnskapen og verktøyene du trenger for å hjelpe deg å lage et godt budsjett