A-melding- Korrekt innrappotering av lønn

Hva er a-meldingen?

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.
— https://www.altinn.no/a-ordningen/om-a-meldingen/om-a-meldingen2/

Vi mener det er viktig for alle bedriftsledere at man sørger for at bedriften overholder de krav og lover som myndighetene har satt. Vi vet at det er mange som ikke klarer å overholde dette, spesielt kravene til rapportering. Dette er som regel ikke en bevisst handling, men skyldes heller at man ikke har kunnskap eller verktøy for å gjøre dette korrekt.

Ett av områdene vi ser at det syndes en del på er innberetning av lønn i tide. Konsekvensen av manglende innberetning av lønn er tvangsmulkt. Vi mener at det er unødvendig å komme i slike situasjoner.

Ønsker du å ta en gjennomgang av din dine rutiner?

I dette innlegget vil vil vi beskrive prosessen rundt innberetningen slik at du vet hva som gjelder. Dersom du er usikker kan vi ta en gjennomgang av din bedrift og dine rutiner. 

 

A-meldingen

Innberetning eller rapportering av lønn gjøres via a-meldingen. A-meldingen er en lovpålagt elektronisk rapportering. Rapporteringen skal skje månedlig og man kan få tvangsmulkt fra Skatteetaten om fristene ikke overholdes.

HVA SKAL INNBERETTES?

I den daglige omtalen av a-meldingen sier man at man skal innberette lønn, men lønn er kun ett av elementene som skal innrapporteres. Du skal innberette lønn, ytelser, fradrag og forskuddstrekk i a-meldingen.

Eksempler på ytelser som skal innberettes

 • Forsikringer dekket av arbeidsgiver
  • Gruppelivsforsikring
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Utvidet del yrkesskadeforsikring( som også gjelder privat)
  • Privat del av reiseforsikring (dekket forsikring mellom hjem/arbeid og fritid)
 • Arbeidstøy dekket av arbeidsgiver
 • Bompenger
 • Treningsutgifter dekket av arbeidsgiver.

FRISTER

Du skal sende inn a-meldingen månedlig senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Eksempel

For lønn som betales ut 8. februar er rapporteringsfristen 5. mars. Det spiller ingen rolle om det er lønn for februar eller etterskuddsbetalt lønn for mars. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering.

Hvis du har flere utbetalingsdatoer i løpet av en måned, kan du rapportere ved hver utbetaling om du ønsker å gjøre det.

Kilde: https://www.altinn.no/a-ordningen/om-a-meldingen/om-a-meldingen2/#a-meldingen-sendes-elektronisk-minst-en-gang-i-måneden

HVORDAN SENDES A-MELDINGEN?

Du har tre alternative måter å sende a-meldingen. 

 1. Via gjennom lønnssystem
 2. Regnskapsfører
 3. Direkte i Altinn, https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding/
 

NÅR BLIR DU RAPPORTERINGSPLIKTIG?

Når samlede utbetalinger til en person i inntektsåret overstiger NOK 1 000 er kreves det lønnsinnberetning i A-ordningen. Da beløpet er satt såpass lavt betyr dette i praksis at tilnærmet alle selskaper som har lønnsmottagere er rapporteringspliktig.

Tidspunkt

Du blir rapporteringspliktig den måneden beløpsgrensen, som er beskrevet nedenfor, overskrides.

Det er viktig at du i vurderingen først ser på hva lønn og utgiftsgodtgjørelser utgjør hver for seg. Deretter må du se på dem samlet.

Ingen rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er under kr 1 000.
Summen av trekkfri utgiftsgodgjørelse er under kr 1 000.
Ingen rapporteringsplikt for noen av ytelsene. 

Delvis rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er under kr 1 000.
Summen av utgiftsgodtgjørelsen er over kr 1 000.
Det er da rapporteringsplikt bare på utgiftsgodtgjørelsen. 

Full rapporteringsplikt:
Summen av lønnsytelsene er over kr 1 000.
Det er da rapporteringsplikt på alle ytelsene også eventuell utgiftsgodtgjørelse. Dette gjelder selv om den trekkfrie utgiftsgodtgjørelsen er under kr 1 000.

For skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner gjelder det egne regler der grensen er på kr. 10.000 per år. Dersom du trenger mer informasjon om dette kan du kontakte oss om dette.

   

  KONSEKVENSER VED MANGLENDE RAPPORTERING

  Dersom du ikke rapporterer i henhold til fristene nevnt ovenfor risikerer du å få bøter. Dette er en av grunnene til at du bør ha en dedikert person internt eller sette ut lønnsarbeidet til en lønnsekspert som sikrer at du rapporterer i henhold til fristene.

  “Tvangsmulkten er 104,90 kroner (1/10 av rettsgebyr) per inntektsmottaker med feil per dag. Husk at mulkten løper til feilen er rettet. Maksimalt tak for mulkten er 1000 x 1.049 kroner (rettsgebyr) = 1 049 000 kroner.
  — https://www.altinn.no/a-ordningen/hva-skjer-hvis-du-ikke-leverer/#satser-og-betaling