God håndtering av varslingssaker

Varsling i bedrifter.png

Det har i den siste tiden vært stort fokus på varsling. Vi mener at en god håndtering av varslingssaker vil være et gode for alle bedrifter. Ved å få bukt med forstyrrende elementer vil produktiviteten øke og du vil kunne levere bedre til dine kunder.

HVORDAN VARSLES DET?

Vi ser at de er variasjoner i måten varslere går frem. Enkelte går via sosiale medier som f.eks. #metoo kampanjen som har spredd seg over hele verden de siste månedene. Andre går de formelle veiene innad i bedriften der man jobber.

Vi mener at den formelle veien er den korrekte veien å gå, men det krever at det legges til rette for en god behandling av sakene. De tilfellene som kommer ut i media er ofte der hvor varsleren ikke er blitt hørt og føler at man må ty til andre midler enn den formelle saksgangen. 

HVORFOR FEILER MAN I HÅNDTERINGEN?

Hvordan en bedrift håndterer varslingssaker forteller mye om ledelsen og kulturen i bedriften. Vi har alle lest i media om hvordan det kan gå når man ikke behandler denne typen saker korrekt. Det er derfor viktig for alle bedrifter å ha varslingsrutinene på plass.

ET LEDELSESSPØRSMÅL?

Noe av grunnlaget for at prosessene ikke håndteres korrekt er at varsler ofte innebærer tema og problemstillinger som ledere ikke er vant til å håndtere i det daglige.

En annen årsak er at ofte peker varslere på hendelser eller problemstillinger som en leder burde ha oppdaget tidligere og løst fortløpende. Dermed varsles det ikke bare om konkrete hendelser men det tydeliggjøres også at ledere ikke har gjort jobben sin. Dermed kan forholdet true lederens rolle og i verste fall arbeidskarrièren. Mange ledere vil i en slik situasjon forsvare seg selv gjennom å forsvare det forholdet som det varsles om. Det er derfor veldig bra at det finnes et lovverk regulert i Arbeidsmiljøloven §2 A som tydeliggjør hvordan slike saker skal håndteres. 

Vi mener at dersom lederen har klare rutiner på hvordan dette skal håndteres vil du hjelpe lederen gjennom prosessen selv om hun eller han ikke kjenner har håndtert lignende problemstillinger tidligere. Et annet aspekt er at man gjennom rutinebeskrivelsen informerer hvor andre steder varsleren kan gå dersom prosessen ikke blir utført i henhold til rutinene.

ETT BILDE AV KULTUR 

Rutinene som utarbeides sier mye om hvilken kultur man ønsker i bedriften. Alle bedrifter bør ha et ønske om at forhold som ansatte eller andre finner kritikkverdig blir sagt fra om slik at man kan endre på forholdene. Vi mener at det er stor nytte ha tydelige rutiner på hvordan bedriften ønsker at slike saker skal håndteres.

Det bør legges vekt på åpenhet og at man behandles med respekt ved at alle parter skal bli hørt. Vi er også sikre på at alle bedrifter har områder de kan forbedre seg på. I det lange løp vil både bedriften og kunden tjene på en slik åpenhet og vilje til å forbedre seg. 

HVA BØR VARSLINGSRUTINENE INNEHOLDE?

Vi vet at alle bedrifter er forskjellige og derfor vil ha forskjellige metoder for å behandle denne typen saker på. Det er forskjell på et selskap med fem ansatte og 200 ansatte. Kulturen i bedriften er også en avgjørende faktor for hvordan rutinene bør legges opp, men dersom du tar utgangspunkt i hva Loven og Arbeidstilsynet sier er du godt på vei

Det er noen punkter som bør inngå i varslingsrutinene, utover de lovmessige kravene som sikrer en god behandling av denne type saker: 

 • hvem som kan bruke varslingsrutinene 
 • hvilke saker som omfattes av varslingsrutinene 
 • hvem det kan varsles til (både internt og eksternt) 
 • hvordan det skal varsles 
 • hvordan varsler skal følges opp 
 • informasjon om varsling er en rett eller en plikt 
 • hvordan varsleren er beskyttet mot gjengjeldelse 
 • hvordan virksomheten håndterer feilaktige varsler 

Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/ 

 
 

HVA SIER LOVEN OM VARSLING?

Kort oppsummert sier Arbeidsmiljøloven §2 A følgende:

Alle bedrifter som sysselsetter fem arbeidstakere eller flere er lovpålagt å utarbeide rutiner for varsling.

Rutinene skal som et minimum inneholde:

 • en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • en forsvarlig framgangsmåte for varsling
 • en framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

 

HAR DU BEHOV FOR EN GJENNOMGANG AV vARSLINGs- RUTINEne dine?

Vi kan hjelpe deg.

Legg igjen kontaktinformasjon så tar vi kontakt