Skatteforliket – Selskapsskatten reduseres

Det arbeides med en ny modell for formueskatten, en finansskatt skal innføres og selskapsskatten senkes til 23 prosent

Det arbeides med en ny modell for formueskatten, en finansskatt skal innføres og selskapsskatten senkes til 23 prosent

Forrige uke ble resultatet av skatteforliket mellom regjerings- og opposisjonspartiene lagt frem og her har vi samlet de viktigste punktene innen person- og bedriftsskatt.

  • Utbytteskatten holdes på om lag samme nivå som i dag
  • Innen 2018 skal det innføres en verdsettingsrabatt på 20 prosent for aksjer og driftsmidler. Tilsvarende reduksjon i verdsettelse av tilordnet gjeld gjøres sjablongmessig. 
  • Satsen i alminnelig inntekt for selskap og person reduseres til 23 prosent innen 2018. Ytterligere reduksjoner vil vurderes i lys av utviklingen internasjonalt og i våre naboland
  • Det innføres en finansskatt fra 2017. Dette er en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og sees i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift
  • Skjermingsrenten i aksjeutbyttebeskatningen økes til et nivå som bedre reflekterer risikofri avkastning.
  • Regjeringen bes i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 å gi en vurdering av problemet med formueskatt i forbindelse med likviditetsutfordringer for eiere og bedrifter. når bedriftene går med underskudd og det ikke er grunnlag for å betale utbytte. Det bes om en vurdering av hvordan midlertidige likviditetsproblemer eventuelt kan avhjelpes uten at det skapes en omgåelsesmulighet for formueskatten.

Skatteforliket består av totalt 17 punkter som kan leses i sin helhet her: http://bit.ly/1rOxAuP