Lån fra eget AS

Skattelovgivning paragraf.PNG

NYE UNNTAKSREGLER VEDTATT

Den viktigeste nyheten med disse unntakene er at aksjonæren i selskapet kan ha et lån på kr. 100.000,- fra selskapet så lenge dette tilbakebetales innen 60 dager.

Hvis lånebeløpet er over kr. 100.000,- eller ikke innfris innen 60. dager, vil det bli behandlet som utbytte og skattlagt på den personlig aksjonæren. 

Det er fortsatt et kravet at selskapet kun kan gi lån innenfor grunnlag for utbytte, se kapitel 8 i aksjeloven.

De nye reglene om utbyttebeskatning av aksjonærlån gjør det nødvendig at aksjonærer er påpasselige med hvilke uttak de eventuelt foretar seg fra eget selskap.

 

Oversikt over endringene 

  • Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak, jf. finansforetaksloven § 1-3. Det mest praktiske eksempelet er banklån - altså rammes man ikke om man har lån i samme bank som man også eier aksjer.

  • Kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt. I høringsforslaget var grensen satt til 50 000 kroner, og forutsatt at lånet/kreditten gjaldt forskudd på utlegg arbeidstakeren har i forbindelse med arbeidet. At man unngår skjønnsmessige vilkår og heller får inn helt firkantede, enkelt etterprøvbare vilkår er forsåvidt positivt.

  • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt.

  • Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra arbeidsgiver til arbeiderstaker, dersom arbeidstakeren på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene eller andelene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverselskapet, jf. aksjeloven § 1-3 og allmennaksjeloven § 1-3. Aksjer eller selskapsandeler som eies av den ansattes ektefelle, samboer eller person som den ansatte er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante, skal regnes med ved beregningen av den ansattes aksje- eller selskapsandel. En pussighet i denne sammenheng er at samboer regnes som nærstående her, men ikke etter hovedregelen i § 10-11

Kilde: http://blogg.pwc.no/skattebloggen