Innberetning av lønn

Hva er a-meldingen?
Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.
— https://www.altinn.no/a-ordningen/om-a-meldingen/om-a-meldingen2/

Innberetning eller rapportering av lønn gjøres via a-meldingen. A-meldingen er en lovpålagt elektronisk rapportering, som skal skje månedlig. Konsekvensen ved å ikke gjøre dette i henhold til de gitte fristene er tvangsmulkt fra Skatteetaten. Vi mener at dette er en unødvendig kostnad som enkelt kan unngås.

Hva skal innberettes?

I den daglige omtalen av a-meldingen sier man at man skal innberette lønn, men lønn er kun ett av elementene som skal innrapporteres. Du skal innberette lønn, ytelser, fradrag og forskuddstrekk i a-meldingen.

Eksempler på ytelser som skal innberettes

 • Forsikringer dekket av arbeidsgiver
  • Gruppelivsforsikring
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Utvidet del yrkesskadeforsikring( som også gjelder privat)
  • Privat del av reiseforsikring (dekket forsikring mellom hjem/arbeid og fritid)
 • Arbeidstøy dekket av arbeidsgiver
 • Bompenger
 • Treningsutgifter dekket av arbeidsgiver.

Frister

A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden

Du skal sende inn a-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Eksempel

For lønn som betales ut 8. februar er rapporteringsfristen 5. mars. Det spiller ingen rolle om det er lønn for februar eller etterskuddsbetalt lønn for mars. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering.

Hvis du har flere utbetalingsdatoer i løpet av en måned, kan du rapportere ved hver utbetaling om du ønsker å gjøre det.

Kilde: https://www.altinn.no/a-ordningen/om-a-meldingen/om-a-meldingen2/#a-meldingen-sendes-elektronisk-minst-en-gang-i-måneden

Hvordan sendes a-meldingen?

Du har tre alternative måter å sende a-meldingen. 

 1. Via gjennom lønnssystem
 2. Regnskapsfører, eller
 3. Direkte i Altinn, https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding/

Når blir du rapporteringspliktig?

Når samlede utbetalinger til en person i inntektsåret overstiger NOK 1 000 er kreves dette lønnsinnberettet i a-ordningen. Da beløpet er satt såpass lavt betyr dette i praksis at tilnærmet alle selskaper som har lønnsmottagere er rapporteringspliktig.

Tidspunkt
Du blir rapporteringspliktig den måneden beløpsgrensen, som er beskrevet nedenfor, overskrides.

Det er viktig at du i vurderingen først ser på hva lønn og utgiftsgodtgjørelser utgjør hver for seg. Deretter må du se på dem samlet.

Ingen rapporteringsplikt

 • Summen av lønnsytelsene er under kr 1 000.
 • Summen av trekkfri utgiftsgodgjørelse er under kr 1 000.
 • Ingen rapporteringsplikt for noen av ytelsene. 

Delvis rapporteringsplikt:

 • Summen av lønnsytelsene er under kr 1 000.
 • Summen av utgiftsgodtgjørelsen er over kr 1 000.
 • Det er da rapporteringsplikt bare på utgiftsgodtgjørelsen. 

Full rapporteringsplikt:

 • Summen av lønnsytelsene er over kr 1 000.
 • Det er da rapporteringsplikt på alle ytelsene også eventuell utgiftsgodtgjørelse. Dette gjelder selv om den trekkfrie utgiftsgodtgjørelsen er under kr 1 000.

For skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner

Det er egne regler for skattefire selskapet, foreninger og institusjoner og der er grensen er på kr. 10.000 per år. Dersom du trenger mer informasjon om dette kan du kontakte oss om dette.

  Konsekvenser ved manglende rapportering

  Tvangsmulkten er 104,90 kroner (1/10 av rettsgebyr) per inntektsmottaker med feil per dag. Husk at mulkten løper til feilen er rettet. Maksimalt tak for mulkten er 1000 x 1.049 kroner (rettsgebyr) = 1 049 000 kroner.
  — https://www.altinn.no/a-ordningen/hva-skjer-hvis-du-ikke-leverer/#satser-og-betaling

  Dersom du ikke rapporterer i henhold til fristene nevnt ovenfor risikerer du å få bøter. Dette er en av grunnene til at du bør ha en dedikert person internt eller sette ut lønnsarbeidet til en lønnsekspert som sikrer at du rapporterer i henhold til fristene.